สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณ

ผู้สนับสนุนทุกๆหน่วยงาน

THAI Air Way

thai-taffeta

 

 
 
 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ชุดปี 2556 - 2558

 
 
ชื่อ   นายอิทธิพล
นามสกุล   คุณปลื้ม
ตำแหน่ง   นายกสมาคม
 
 
ชื่อ  
พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์             
นามสกุล  
ธารีฉัตร
ตำแหน่ง   อุปนายก
 
ชื่อ   พลเรือโท ศรายุทธ
นามสกุล   แดงเทศ
ตำแหน่ง   อุปนายก
   
 
ชื่อ   นายพัฒนา
นามสกุล   บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง   เลขาธิการ
 
 
ชื่อ   นายมนัส
นามสกุล   คงวัฒนะ
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเลขาธิการ
     
ชื่อ   นายอำนวยธนวิทย์  สมพงษ์ธรรม
ตำแหน่ง   เหรัญญิก
 
ชื่อ   นายวิเชษฐ์ หนองใหญ่
ตำแหน่ง   กรรมการ
     
ชื่อ   นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร
ตำแหน่ง   นายทะเบียน
 
ชื่อ  
นายเศรษฐพล                 บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง   กรรมการ
     
ชื่อ  
นายเอก บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง   ฝ่ายเทคนิคการกีฬา
 
ชื่อ   นายวรพต พงษ์พาลี
ตำแหน่ง   กรรมการ
     
ชื่อ  
นายปัณฑวัฏฐ์ พิมพ์สกุล
ตำแหน่ง   ปฎิคม
 
ชื่อ  
นายเผด็จ วันซุนตอน
ตำแหน่ง   กรรมการ
     
ชื่อ   นายธงชัย อาจทรง
ตำแหน่ง   กรรมการ
 
ชื่อ  
นายประเสริฐ                 แสงแก้ว
ตำแหน่ง   กรรมการ
     
ชื่อ   นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น
ตำแหน่ง   กรรมการ
 
ชื่อ  
นายวุฒิพล                                 เจริญผล
ตำแหน่ง   กรรมการ
     

ชื่อ

 
พ.ต.ท. ศรัณยพงศ์       ใหมทองกุลธร
ตำแหน่ง   กรรมการ
 
ชื่อ  
นายชูศักดิ์              ศรีวัจณะพงษ์
ตำแหน่ง   กรรมการ
   

 
 
 
 
     
     
 
 
     
     
     
 
     
     
 
 
     
     
     
 
     
     
 
 
     
     
     
 
     
     
 
 
     
     
     
 
     
     
 
 
     
     
     
 
         
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 
Copyright @ 2013 by Windsurfing Association of Thailand. All Right reserved.